اخبار

بیست و نهمین نشست

محمد طلوعی در بیست و نهمین نشستِ مجموعه #نشرچشمه_دلشدگان از #ناداستان و تاثیرآن بر طبقه های متوسط جهان گفت؛ .
.
“کمتر کسی را دیدم که در این روزها از خوشبینی به آینده حرف بزند؛ ته دلم آرام می گیرد که کمی خیال برای روزهای آینده نگه دارم … شایددر هرم مازلو ما طبقه متوسط یکجا نباشیم اما حرف هم را می فهمیم و دغدغه های جهانی داریم…
هر کجای دنیا که باشیم ٬ احساسات انسانی زبان مشترک ماست که ناداستانها و داستانها را همیشه معاصر نگه می دارد …”
سپاس از #محمد_طلوعی عزیز و همه عزیزانی که همراهیمان کردند